Hoppa till innehåll

trädbesiktning

för att upptäcka försvagade riskträd och röta

Säkra träd

Det är en fördel att regelbundet besiktiga träd för att upptäcka farliga riskträd i tid och åtgärda dessa genom förebyggande trädvård eller alternativt fällning. Att trädet kan få stå kvar under lång tid och att säkerhetsriskerna minimeras ser vi som hållbar trädvård och något vi strävar efter. Lövträd och barrträd drabbas sällan av samma problem och lövträd rymmer ett större biologisk mångfald vilket bidrar till ekosystemet på ett sätt som barrträd inte gör. Särskilt värdefulla träd är alm, rönn, asp, sälg och ek. 

Vi erbjuder besiktning på två nivåer. Dels en kostnadsfri konsultation som innefattar generell okulär riskbedömning, dels en mer omfattande besiktning med instrument. Om det handlar om ett större trädbestånd, kan det snarare vara aktuellt med en trädvårdsplan.

Läs mer om trädvårdsplaner här.

Kostnadsfri konsultation och riskbedömning
I samband med kundbesök för en offert görs den enklare formen av okulär trädbesiktning genom en bedömning av markförhållanden samt trädets kondition, vilket sedan redovisas som rekommenderade åtgärder i offerten.

Besiktning med instrument
I vissa situationer kan det vara svårt eller omöjligt att bedöma hur stabilt och säkert ett träd är genom endast en okulär bedömning. Vi använder oss då av ett avancerat mätinstrument; Resistograph®, vilken mäter motståndet i veden och man får en bild av hur trädet ser ut inuti stammen med eventuell röta och håligheter. Resultatet kan framställas i ett skriftligt dokument, efter önskemål.

Riskträd
Det finns många olika faktorer som kan utgöra ett träd i risk. Ofta handlar det om strukturella svagheter i trädets uppbyggnad eller gamla felaktiga ingrepp i form av grova snitt. Skador på rotsystemet kan också få allvarliga konsekvenser och vedlevande svampar på rötter och stam är ofta viktigt att notera. Det finns även en rad olika sjukdomar som angriper våra svenska träd och i många fall kan trädet vara utdömt, men då handlar det i stället om att försöka begränsa smittspridning till andra träd.

Tveka inte att ta kontakt med oss oavsett om du har ett enstaka träd eller ett större bestånd som behöver undersökas. 

Besiktning med resistograf
Resistograf mäter motstånd i ved
Trädbesiktning
Vednedbrytande svamp
Stam med rötangrepp
Röta inuti trädstam

hjälp med trädbesiktning eller trädvårdsplaner?